dimecres, 14 de febrer del 2024

S'acorda en Comissió Mixta Paritària com es repartirà la pujada del SMI en les taules salarials.

En el si de la Comissió Mixta Paritària del Conveni Col·lectiu de Consultoria, Tecnologies de la Informació i Estudis de Mercat i de l'Opinió Pública s'han acordat les taules salarials de 2024, adaptades al SMI aprovat pel govern.

 

En la comissió s'ha decidit com es repartirà la pujada del SMI (entre el salari basi i el plus de conveni) i aprovat les noves taules salarials. Recordem que la pujada pactada en el Diàleg Social va ser del 5% (1.134€/mes en 14 pagues), amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2024.

Com es realitzarà l'adequació?

El primer que cal tenir en compte és que, fins que no es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), no començarà a aplicar-se tal com s'ha pactat (com es mostra en la taula annexada al final del comunicat).

No obstant això, mentre es publica , els salaris han d'adequar-se igualment al nou SMI per llei, per la qual cosa, fins llavors, els salaris per sota es completaran mitjançant un complement fins a aconseguir els 1.134€ bruts mensuals (x 14 pagues). 

D'altra banda, en ser aplicable des de l'1 de gener, en la nòmina de febrer , a més del complement SMI de febrer, haurà d'incloure's com a endarreriments el corresponent a gener, pendent de cobrament per no estar publicat en el BOE el nou SMI fins al 7 de febrer.

Què ocorrerà una vegada es publiqui els pactes i comenci a aplicar-se?

Una vegada siguin publicades en el BOE les taules acordades , les empreses tindran un mes per a aplicar-les en la nòmina i hauran d'abonar els endarreriments des de gener, per a aquells casos en els quals les taules millorin el seu salari a aquesta data.

Aquestes parteixen del salari mínim per a la categoria més baixa de cada àrea (excepte en l'àrea 4) i inclouen , també, el diferencial d'almenys 80€ entre cada categoria professional actualitzada i la immediatament superior.

A més, es generaran i reportaran endarreriments derivats d'aplicar les noves taules i el diferencial de 80€ des de gener de 2024, quan així correspongui.

Finalment, heu de tenir en compte que les noves taules, i els endarreriments que generin, no es cobraran fins a la nòmina del mes següent a la seva publicació en el BOE , tret que les empreses decideixin anticipar-lo.

Les noves Taules Salarials acordades en la taula per a 2024, ja adequades al SMI , són:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se acuerda en Comisión Mixta Paritaria cómo se repartirá la subida del SMI en las tablas salarialesEn el seno de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de Consultoría, Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública se han acordado las tablas salariales de 2024, adaptadas al SMI aprobado por el gobierno.

En la comisión se ha decidido cómo se repartirá la subida del SMI (entre el salario base y el plus de convenio) y aprobado las nuevas tablas salariales. Recordemos que la subida pactada en el Diálogo Social fue del 5% (1.134€/mes en 14 pagas), con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

¿Cómo se va a realizar la adecuación?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no comenzará a aplicarse tal y como se ha pactado (como se muestra en la tabla anexada al final del comunicado).

Sin embargo, mientras se publica , los salarios deben adecuarse igualmente al nuevo SMI por ley, por lo que, hasta entonces, los salarios por debajo se completarán mediante un complemento hasta alcanzar los 1.134€ brutos mensuales (x 14 pagas). 

Por otro lado, al ser de aplicación desde el 1 de enero, en la nómina de febrero , además del complemento SMI de febrero, deberá incluirse como atrasos el correspondiente a enero, pendiente de cobro por no estar publicado en el BOE el nuevo SMI hasta el 7 de febrero.

¿Qué ocurrirá una vez se publique lo pactado y comience a aplicarse?

Una vez sean publicadas en el BOE las tablas acordadas , las empresas tendrán un mes para aplicarlas en la nómina y deberán abonar los atrasos desde enero, para aquellos casos en los que las tablas mejoren su salario a dicha fecha.

Éstas parten del salario mínimo para la categoría más baja de cada área (excepto en el área 4) incluyen , también, el diferencial de al menos 80€ entre cada categoría profesional actualizada y la inmediatamente superior.

Además, se generarán y devengarán atrasos derivados de aplicar las nuevas tablas y el diferencial de 80€ desde enero de 2024, cuando así corresponda.

Por último, debéis tener en cuenta que las nuevas tablas, y los atrasos que generen, no se cobrarán hasta la nómina del mes siguiente a su publicación en el BOE , salvo que las empresas decidan anticiparlo.

Las nuevas Tablas Salariales acordadas en la mesa para 2024, ya adecuadas al SMI , son:divendres, 9 de febrer del 2024

Invitació a Col·laborar amb la Representació Legal de les Persones Treballadores a Barcelona

Benvolguts companys en Alten Barcelona,

Us escrivim amb el propòsit de fomentar la participació activa i el diàleg constructiu en temes que afecten a tot el personal.

Ens interessa el benestar i la satisfacció de cadascun dels integrants de la nostra comunitat laboral.

Creiem fermament que tenim un paper important en la construcció d'un entorn de treball més inclusiu.

Si esteu interessats en l'evolució de la vostra empresa, us convidem a col·laborar amb el Comitè de la Representació Legal de les Persones Treballadora. La teva participació pot marcar la diferència i contribuir al desenvolupament de solucions que beneficiïn a la totalitat de la plantilla.

En unir forces, podem abordar de manera efectiva les inquietuds i desafiaments que puguin sorgir en l'àmbit laboral. Volem escoltar les teves perspectives, idees i suggeriments per a construir un ambient laboral més just, transparent i satisfactori per a tots.

Si desitges compartir les teves inquietuds, expressar les teves idees o simplement obtenir més informació sobre com pots participar, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres en el correu comitealtenbarcelona@gmail.com

Col·laborem junts en la millora contínua de les nostres condicions laborals.

Agraïm per endavant el teu interès.

Atentament la RLPT Representació Legal de les Persones Treballadores.

comitealtenbarcelona@gmail.comcempresa.sab@alten.es

Us mantindrem informats en tot moment.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Querid@s compañer@s en Alten Barcelona,

Os escribimos con el propósito de fomentar la participación activa y el diálogo constructivo en temas que afectan a todo el personal.

Nos interesa el bienestar y la satisfacción de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad laboral.

Creemos firmemente que tenemos un papel importante en la construcción de un entorno de trabajo más inclusivo.

Si estáis interesados en la evolución de vuestra empresa, os invitamos a colaborar con el Comité de la Representación Legal de las Personas Trabajadora. Tu participación puede marcar la diferencia y contribuir al desarrollo de soluciones que beneficien a la totalidad de la plantilla.

Al unir fuerzas, podemos abordar de manera efectiva las inquietudes y desafíos que puedan surgir en el ámbito laboral. Queremos escuchar tus perspectivas, ideas y sugerencias para construir un ambiente laboral más justo, transparente y satisfactorio para todos.

Si deseas compartir tus inquietudes, expresar tus ideas o simplemente obtener más información sobre cómo puedes participar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el correo comitealtenbarcelona@gmail.com

Colaboremos juntos en la mejora continua de nuestras condiciones laborales.

Agradecemos de antemano tu interés.

Atentamente la RLPT Representación Legal de las Personas Trabajadoras.

comitealtenbarcelona@gmail.com / cempresa.sab@alten.es

Os mantendremos informados en todo momento.


dimecres, 19 de juliol del 2023

Us informem que, després de la signatura del conveni el passat 25 d'abril, i una vegada obtinguda la validació per part de la Direcció General de Treball, la publicació del Conveni al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) serà immediata.

Aquest acord suposa un canvi de tendència en la negociació col·lectiva del sector, que millora notablement les condicions de les categories més vulnerables i assenta les bases per a l'increment i recuperació de drets i condicions de la resta. Queda molt per fer, però el 25 d'abril es va fer un pas de gegant cap a la construcció d'un futur pròsper per a les i els treballadors del sector TIC.

 La inflació desbocada dels últims mesos ha provocat una pèrdua de poder adquisitiu indiscutible que està causant estralls en l'economia familiar.

Per aquest motiu, i atesos els resultats rècord de les empreses del Sector, des de CCOO començarem una campanya, per demanar a les empreses que els increments salarials pactats siguin no compensables ni absorbibles, per a cada any de vigència del conveni.

Les persones treballadores hauríem de poder beneficiar-nos dels acords salarials assolits, i aconseguir així una redistribució dels beneficis més justa i equilibrada.

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/14_jul_Subidas_Salariales_Convenio_NO_absorbibles_Cat.pdf

// -------- //

Os informamos que, tras la firma del convenio el pasado 25 de abril, y una vez obtenida la validación por parte de la Dirección General de Trabajo, la publicación del Convenio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) va a ser inmediata.

Este acuerdo supone un cambio de tendencia en la negociación colectiva del sector, que mejora notablemente las condiciones de las categorías más vulnerables y asienta las bases para el incremento y recuperación de derechos y condiciones del resto. Queda mucho para hacer, pero el 25 de abril se dio un paso de gigante hacia la construcción de un futuro próspero para las y los trabajadores del sector TIC.

 La inflación desbocada de los últimos meses ha provocado una pérdida de poder adquisitivo indiscutible que está causando estragos en la economía familiar.

Por este motivo, y atendidos los resultados récord de las empresas del Sector, desde CCOO empezaremos una campaña, para pedir a las empresas que los incrementos salariales pactados sean no compensables ni absorbibles, para cada año de vigencia del convenio.

Las personas trabajadoras tendríamos que poder beneficiarnos de los acuerdos salariales logrados, y conseguir así una redistribución de los beneficios más justa y equilibrada.

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/14_jul_Subidas_Salariales_Convenio_NO_absorbibles.pdfdijous, 27 d’abril del 2023

FIRMA CONVENI CONSULTORIA

Després de la signatura del XVIII Conveni Col·lectiu Estatal d'Empreses de Consultoria, de Tecnologies de la Informació i Estudis de Mercat i de l'Opinió Pública, el 25 d'abril, us fem arribar l'"esborrany" del nou conveni de Consultoria i informar que encara ha de ser revisat per Treball i publicat en BOE abans que comenci la seva aplicació. Una vegada publicat, les empreses tindran dos mesos per a aplicar-ho, amb endarreriments des de juliol del 2022 i dietes des del 13 d'abril de 2023".

Es tracta d'un Conveni amb millores que permeten establir les bases per a afrontar, en pròximes negociacions, aspectes que no van poder ser abastats en aquesta ocasió, però que continuen en l'agenda de CCOO. Una vegada més, ens agradaria agrair el suport demostrat en les diferents mobilitzacions convocades, una cosa totalment primordial perquè l'acció sindical aconsegueixi resultats.

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tic/Convenio_TIC-EEMM_2020-24-No-publicado-BOE.pdf//

Tras la firma del XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, el 25 de abril, os hacemos llegar el  "borrador"  del nuevo convenio de Consultoría e informar de que aún debe ser revisado por Trabajo y publicado en BOE antes de que comience su aplicación. Una vez publicado, las empresas tendrán dos meses para aplicarlo, con atrasos desde julio del 2022 y dietas desde el 13 de abril de 2023".

Se trata de un Convenio con mejoras que permiten sentar las bases para afrontar, en próximas negociaciones, aspectos que no pudieron ser abarcados en esta ocasión, pero que continúan en la agenda de CCOO. Una vez más, nos gustaría agradecer el apoyo demostrado en las diferentes movilizaciones convocadas, algo totalmente primordial para que la acción sindical consiga resultados.

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tic/Convenio_TIC-EEMM_2020-24-No-publicado-BOE.pdf


dijous, 20 d’abril del 2023

La signatura per al XVIII Conveni Estatal d'Empreses de Consultoria està prop d'ultimar-se.

El dijous 13 d'abril, CCOO i UGT hem mantingut una nova reunió amb les organitzacions patronals AEC i ANIMIS, on hem consensuat i acordat el que serà text definitiu del XVIII Conveni Col·lectiu Estatal d'Empreses de Consultoria, Tecnologies de la Informació i Estudis de Mercat i de l'Opinió Pública.

Després de la ratificació per les parts sindical i empresarial es procedirà a la seva signatura el pròxim 25 d'abril.

Els processos per a arribar a un acord definitiu continuen i aquest procés culminarà en el moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Us continuarem informant segons es vagin produint avanços en aquests esdeveniments.

//

La firma para el XVIII Convenio Estatal de Empresas de Consultoría está cerca de ultimarse.

El jueves 13 de abril, CCOO y UGT hemos mantenido una nueva reunión con las organizaciones patronales AEC y ANIMES, dónde hemos consensuado y acordado el que será texto definitivo del XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública.

Tras la ratificación por las partes sindical y empresarial se procederá a su firma el próximo 25 de abril.

Los procesos para llegar a un acuerdo definitivo continúan y este proceso culminará en el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Os seguiremos informando según se vayan produciendo avances en estos eventos.

dijous, 30 de març del 2023

Consens per a signatura del nou Conveni de Consultoria

Després de la signatura del preacord que establia les bases per al nou Conveni de Consultoria, quedava arribar a un consens, abans de la signatura definitiva. Des de CCOO i UGT entenem que ja ha passat un temps més que suficient per a convertir el preacord en redactat de conveni consensuat per les parts, alguna cosa que ha de concretar-se el pròxim dia 11, per a fer realitat el conveni col·lectiu que les plantilles espereu i que heu fet possible amb el vostre ànim i suport.

Us recordem el que es va signar en el preacord:#CCOO
#Conveni
#TIC

/

Tras la firma del preacuerdo que sentaba las bases para el nuevo Convenio de Consultoría, quedaba llegar a un consenso, antes de la firma definitiva. Desde CCOO y UGT entendemos que ya ha pasado un tiempo más que suficiente para convertir el preacuerdo en redactado de convenio consensuado por las partes, algo que debe concretarse el próximo día 11, para hacer realidad el convenio colectivo que las plantillas esperáis y que habéis hecho posible con vuestro ánimo y apoyo.

Os recordamos lo que se firmó en el preacuerdo:#CCOO
#Convenio
#TIC


dimarts, 14 de març del 2023

ILP pel 6% del PIB a educació

Des de la Federació d’Educació estem impulsant una ILP (iniciativa legislativa popular) per aconseguir que la inversió en educació s’incrementi fins a, com a mínim, el 6 % del PIB de Catalunya. Amb dades del 2020, encara ens trobem —només!— en el 3,82 %.

L’educació pateix des de fa anys una manca de finançament que repercuteix en ràtios molt elevades i en infraestructures públiques molt precàries (males condicions tèrmiques, barracons, lavabos, biblioteques o laboratoris antiquats…). A més, encara no s’ha desplegat el decret del sistema educatiu inclusiu,no s’han revertit les retallades per al personal, no s’han homologat les condicions de tots els professionals de l’educació ni tampoc s’ha implementat una coeducació real. També calen més recursos per a la immersió lingüística, falta encara molta oferta pública dels 0 als 3 anys,no està garantida una oferta pública suficient i equilibrada de places de formació professional de qualitat o no tenim els recursos necessaris per a la universitat pública, entre una llarga llista d’altres mancances.
 
Per això, necessitem la teva ajuda i et demanem que signis aquesta ILP. Ja tens els plecs de signatures a CCOO de la teva localitat i, perquè aquesta iniciativa tiri endavant, en caldran 50.000. Són imprescindibles per millorar la partida destinada a educació i garantir-ne, així, la qualitat, l’equitat i la inclusivitat.
 
Una iniciativa com aquesta només pot sortir d’un sindicat de classe com CCOO, i enfortir-nos és la millor manera de defensar l’educació. En aquest sentit, el dimarts 14 de març serà un dia molt important per a l’educació pública de Catalunya: se celebraran les eleccions sindicals del personal docent. Segur que al teu entorn coneixes molts mestres i professors i professores que treballen en un centre públic (familiars, docents dels teus fills i filles, veïns i veïnes…) i ens agradaria que els demanessis que votessin CCOO perquè ens hi juguem la nostra representativitat i la nostra força a l’educació pública. Volem aconseguir ser el primer sindicat del sector per exigir al Departament d’Educació que ens escolti, ens reconegui i comenci a negociar de veritat per aconseguir l’educació que ens mereixem com a país, així com unes millors condicions laborals per als seus professionals.
 
Moltes gràcies per endavant i una abraçada molt gran!
 
Federació d’Educació de CCOO de Catalunya

#CCOOmpromesesAmblEducació 
#GentComTuMilloraElMon

/

Desde la Federación de Educación estamos impulsando una ILP (iniciativa legislativa popular) para conseguir que la inversión en educación se incremente hasta, como mínimo, el 6% del PIB de Cataluña. Con datos del 2020, todavía nos encontramos —solo!— en el 3,82%.

La educación sufre desde hace años una carencia de financiación que repercute en ratios muy elevadas y en infraestructuras públicas muy precarias (malas condiciones térmicas, barracones, lavabos, bibliotecas o laboratorios anticuados…). Además, todavía no se ha desplegado el decreto del sistema educativo inclusivo,no se han revertido los recortes para el personal, no se han homologado las condiciones de todos los profesionales de la educación ni tampoco se ha implementado una coeducación real. También hacen falta más recursos para la inmersión lingüística, falta encara mucha oferta pública de los 0 a los 3 años,no está garantizada una oferta pública suficiente y equilibrada de plazas de formación profesional de calidad o no tenemos los recursos necesarios para la universidad pública, entre una larga lista otras carencias.

Por eso, necesitamos tu ayuda y te pedimos que firmes esta ILP. Ya tenso los pliegos de firmas a CCOO de tu localidad y, para que esta iniciativa salga adelante, harán falta 50.000. Son imprescindibles para mejorar la partida destinada a educación y garantizar, así, la calidad, la equidad y la inclusividad.

Una iniciativa como esta solo puede salir de un sindicato de clase como CCOO, y fortalecernos es la mejor manera de defender la educación. En este sentido, el martes 14 de marzo será un día muy importante para la educación pública de Cataluña: se celebrarán las elecciones sindicales del personal docente. Seguro que a tu entorno conoces muchos maestros y profesores y profesoras que trabajan en un centro público (familiares, docentes de tus hijos e hijas, vecinos y vecinas…) y nos gustaría que los pidieras que votaran CCOO porque nos jugamos nuestra representatividad y nuestra fuerza a la educación pública. Queremos conseguir ser el primer sindicato del sector para exigir al Departamento de Educación que nos escuche, nos reconozca y empiece a negociar de verdad para conseguir la educación que nos merezcamos como país, así como unas mejores condiciones laborales para sus profesionales.

Muchas gracias por adelantado y un abrazo muy grande!

Federación de Educación de CCOO de Cataluña

#CCOOmpromesesAmblEducació 
#GentComTuMilloraElMon